TAKE OUT

PHONE : 0568-97-3672

OPEN

11:00 - 14:00

18:00 - 22:00

NAGASAKI CHAMPON

SPECIAL FRIED RAIC

NAGASAKI SARAUDON